Pondělí, 5. 12. 2022
Dnešní úřední hodiny: 8:00 - 17:00 hod.
Rychlý kontakt: 734 442 020

Významné osobnosti

Miroslav Řepiský

Zemřel první nositel Záslužného řádu českého hasičstva 

Miroslav Řepiský, rodák z Václavovic

 

Téměř stopadesátiletá historie hasičského hnutí na Moravě zná dva slavné hasičské pohřby. Oba se odehrály na Žďársku! První před 110 lety, druhý v sobotu 29. ledna 2011.

Koncem října roku 1900 byl na hřbitově ve Velkém Meziříčí pochován zakladatel prvního českého hasičského sboru na Moravě, jeho první náčelník, starosta České ústřední jednoty hasičské, tvůrce Hasičské pojišťovny, předseda invalidního hasičského fondu markrabství moravského, vydavatel a redaktor časopisu Ochrana hasičská.

Ten průkopník se jmenoval Titus Krška, zemřel v pouhých 58 letech, zdraví mu podlomilo obětavé hašení požáru tří domů na velkomeziříčském náměstí.

Druhý slavný hasičský pohřeb se konal v sobotu v Olešné u N. Města na Moravě.

Hasiči tam pod spolkovými prapory vyprovodili na poslední cestu Miroslava Řepiského. Dlouholetý předseda Svazu požární ochrany Československa, nositel Záslužného řádu českého hasičstva číslo 1, zachránce 450 let starého zámku Zachariáše z Hradce v Přibyslavi a strůjce našeho ústředního hasičského muzea zemřel 24. ledna ve věku 86 let.

Rozloučit se s ním přijela hasičská generalita západní Evropy. Švýcar Walter Ether, prezident světové hasičské organizace CTIF, založené v Paříži shodou okolností v roce 1900, tedy v roce úmrtí Tita Kršky ve Velkém Meziříčí, svou přítomností vzdal hold skromnému muži za jeho zásluhy o sblížení hasičů socialistického Československa a západoevropských zemí v čase studené války.

 

VELITELSKÁ  PŘILBA  A  SEKYRKA  SE  DĚDILA

Otec Miroslava Řepiského byl velitelem hasičů ve Václavovicích na Těšínském Slezsku. obec do Olešné vyslala početnou delegaci. Nejen kvůli významnému rodákovi…..

Do Václavovické školy až z Vysočiny dostala po válce umístěnku začínající učitelka Marie Nepeřilová, dcera zakladatele hasičského sboru v Olešné. Daleko od domova neměla kde bydlet. Řepiští ji vzali na byt. A tím svitlo na lásku.

Svatba byla v kostele sv. Maří Magdalény v Olešné.  A jak připomenul kněz, který sloužil bohoslužbu, v témže vesnickém kostelíku se po šedesáti letech Marie Řepiská, její dcery Eva a Věra, a další blízcí s manželem, tatínkem a dědečkem rozloučili. Uzavřelo se manželství i hasičský příběh.

Okres Ždár nad Sázavou má nejvíce hasičských sborů v celém Česku. Je to zákonitost i náhoda, že po Titu Krškovi na Žďársku spočinula druhá legenda českého a moravského hasičského hnutí – JUDr. Miroslav Řepiský.

JAN SLÁMEČKA: LOUČÍME SE S LEGENDOU

Nad rakví s tělesnými ostatky Miroslava Řepiského na hřbitůvku v Olešné promluvil starosta krajského sdružení hasičů kraje Vysočina Jan Slámečka. Z jeho smuteční řeči citujeme:

Věřte mi, převzal jsem na sebe nelehký úkol. Nejen vyjádřit upřímnou soustrast a slova útěchy zarmoucené rodině, ale také se důstojně rozloučit s jednou z dominantních postav téměř 150leté historie českého hasičského hnutí a bezesporu s nejvýznamnější osobností českého a slovenského hasičstva poválečného období. S člověkem, kterého si všichni nesmírně vážíme.

Mnohdy až právě při posledním loučení, zde mezi náhrobky předků, zapomeneme na tolik uspěchanou současnost. Chvíli tiše postojíme a zapřemýšlíme nad smyslem života vůbec. Právě až v takovýchto okamžicích si uvědomíme, jak rozdílné jsou lidské osudy popsané v pomyslných životních knihách jednotlivců, jak pravdivá je prastará myšlenka římského klasika: Život měříme skutky – nikoliv časem“.

 

POCHÁZEL  Z OSTRAVSKA

Dnes se symbolicky uzavírá takováto pomyslná kniha jednoho výjimečného životního osudu. Pojďme společně v ní ještě jednou zalistovat a zavzpomínat.

Miroslav Řepiský se narodil v létě roku 1924, na Ostravsku v obci Václavovice. Po absolvování měšťanky začal studovat gymnázium v nedalekém Místku. Během druhé světové války musel studium přerušit a byl pracovně nasazen jako železniční posunovač ve Vítkovických železárnách. Bezprostředně po válce odmaturoval a následně zahájil vysokoškolské studium právnické fakulty na Masarykově univerzitě v Brně.

S diplomem doktora práv se vrátil do rodného kraje, kde nastoupil do prvního zaměstnání jako právník textilního podniku Slezan ve Frýdku.

V roce 1950 se oženil se slečnou Marií Nepeřilovou, která pocházejíc z této malebné vesničky Olešná, tehdy vykonávala učitelské povolání v jeho rodné obci na Ostravsku. Jistě tedy ve svých 26 letech Miroslav netušil, že se za čtyřicet let natrvalo usadí zde, na Vysočině a v rodné usedlosti své manželky stráví poslední dvě desetiletí svého života.

Bylo to harmonické a šťastné manželství. Po celých šedesát roků společné životní pouti si byli s manželkou Marií vzájemnou oporou. Vychovali dvě dcery Věru a Evu. Vždy se snažil jim pomáhat, vytvořit pro ně i pro jejich rodiny spolehlivé zázemí. Byl jim příkladem svými mimořádnými morálními hodnotami. Byl dobrým tátou i dědečkem.

 

PRÁVNÍK  VE  SLUŽBÁCH  HASIČŮ

Jméno Miroslav Řepiský je pro nás symbolem co nejtěsněji spjatým s hasičským hnutím. Poprvé se s hasičinou setkává v době svého dětství, neboť otec malého Miroslava byl dobrovolným hasičem, starostou hasičského sboru v rodných Václavovicích. Dalším mezníkem jeho hasičského životopisu byl rok 1958, kdy se stává vedoucím odboru pro vnitřní věci na Krajském národním výboru v Ostravě, jehož součástí byla i Krajská inspekce požární ochrany. Mladý právník měl poprvé možnost začít uplatňovat svoje představy o nutných změnách v oblasti požární ochrany. O dva roky později je postaven do čela Federálního výboru tehdejšího Svazu požární ochrany.

Funkci vykonával déle než 15 let. Téměř 18 roků působil jako delegát Českého národního výboru  mezinárodní hasičské organizace CTIF.

 

ŽIVOTEM BEZ OKÁZALÝCH GEST

Přesto, že zastával tak významné funkce, zůstal pak doktor vždy skromným člověkem s uměním naslouchat druhým, ať to byl významný veřejný činitel, hasičský náčelník ze zahraničí nebo jen „obyčejný“ hasič z vesnického sboru.

Životem procházel bez okázalých gest, byl velmi tolerantní. Příkladný byl jeho lidský přístup ke svým spolupracovníkům a podřízeným. Jeho nejúčinnější zbraní (v dobrém slova smyslu) byl přirozený odhad na lidi spojovaný s uměním přirozené diplomacie.

A jeho nejdominantnější vlastnosti? Pracovitost!

Nikdy nezahálel, stále měl před sebou nové záměry a cíle, které mnohdy byly nadčasové, jak se lidově říká „předběhly dobu“.

Několikrát jsem se položil otázku, co bylo základem úspěšného prosazování podnětů pana doktora. Vždyť mnohdy přes nepřízeň podmínek a možností příslušné doby i častých oponentních názorů, dokázal svoje záměry a představy téměř vždy realizovat. Troufnu si říci, že nelehké mládí prožité v drsném hornickém kraji v něm postupně zformovalo určitou, na první pohled skrytou, zarputilost ostravského chachara, která se v jeho případě účinně skloubila s hlubokými odbornými znalostmi, s bohatými životními zkušenostmi a přirozenou moudrostí.

Výsledkem je velmi cenný a významný odkaz, který tu zanechává pro nás současníky, ale i pro naše následovníky, tedy pro další hasičské generace. V případě pana Dr. Řepiského platí dvojnásob tato moudrá slova: „Co uděláš pro sebe, zemřeš-li, odejde s tebou. Co učiníš pro druhé – zůstává“.

 

NEJVÝZNAMĚJŠÍ PLODY PRÁCE

 • s jeho příchodem na Ministerstvo vnitra je spojena analýza tehdejšího stavu požární ochrany, která jeho přičiněním vyústila ve vládou schválený průlomový dokument, který od roku 1966 vytýčil nové uspořádání požární ochrany. Z jeho podmětu vznikla celá řada dalších záměrů jejichž realizace značnou měrou zkvalitnila požární ochranu,
 • v rámci zvýšení úrovně odborné přípravy se zasadil o zřízení Školy požární ochrany ve Frýdku-Místku, která od prvého září 1967 umožňovala maturitní i pomaturitní studium v oboru PO.
 • stál u zrodu katedry Technické požární ochrany a bezpečnosti průmyslu na Vysoké škole Báňské v Ostravě. Od roku 1968 absolvovalo toto inženýrské studium více jak jeden a půl tisíce studentů. někteří absolventi jsou dnes zde přítomni a pamatují si Dr. Řepiského jako předsedu státní zkušební komise,
 • vysoký respekt jeho osoby na mezinárodním hasičském poli pozitivně ovlivnil přidělení V. mezinárodní olympiády CTIF v roce 1973 do Brna, včetně VII. Mezinárodního vědeckého sympozia. Pod jeho vedením byly tyto akce zajištěny na vysoké organizační úrovni a patří dodnes mezi nejlépe zabezpečené akce tohoto typu,
 • v myšlenkách Dr. Řepiského se zformoval záměr z přibyslavského zámku, tehdy ve značném havarijním stavu, vybudoval hasičské muzeum. Jeho přičiněním byly zajištěny značné finanční prostředky, pod jeho vedením se realizovaly opravy. Na vzniku Centra hasičského hnutí v Přibyslaví má tak lví podíl.
 • v roce 1993 stál u zrodu Nadace na podporu Centra hasičského hnutí, byl prvním předsedou Správní rady této nadace,
 • když po odchodu na zasloužený odpočinek přesídlil na Vysočinu, nesložil ruce v klín, měl konečně čas na svoji velkou vášeň – zájem o hasičskou historii. V řadě statí popsal mezníky a nosné události hasičského hnutí. Významně se podílel na celé řadě projektů směrovaných do historie dobrovolných i profesionálních hasičů. Tím posledním byl jeho podíl na knize hasičský záchranný sbor kraje Vysočina.

 

ŘÁDY, MEDAILE, VYZNAMENÁNÍ

Dlouholetá práce Miroslava Řepiského na úseku požární ochrany byla oceněna řadou státních, svazových i zahraničních medailí a řádů i jiných vyznamenání. Za mnohé:

 • byl nositelem Řádu práce,
 • byl mezi těmi, jimž v roce 1984 jako prvním byl udělen titul Zasloužilý hasič,
 • obdržel nové nejvyšší svazové vyznamenání Záslužný řád Českého hasičstva s pořadovým číslem 1,
 • v loňském roce byl jako první uveden do nově zřízené Galerie osobností hasičského záchranného sboru ČR,
 • v roce 2005 obdržel z rukou prezidenta mezinárodní hasičské organizace Waltra Eggera Čestnou medaili CTIF.

A mohla by následovat celá řada dalších vyznamenání a ocenění, jejichž značnou část především ze zahraničí věnovala přibyslavskému muzeu.

 

ČEST JEHO PAMÁTCE

Vážení účastníci tohoto smutečního shromáždění, k poslednímu loučení neodmyslitelně patří také poděkování. Ano, i my jsme se přišli rozloučit a současně poděkovat. Každý sám za sebe, mnozí za své instituce.

Mě připadl úkol, poděkovat Miroslavu Řepiskému za vás za všechny. Neznám ale taková slova, která by mohla plnohodnotně vyjádřit úctu nás všech k této významné osobnosti, slova která by dostatečně vyvážila význam jeho podílu na rozvoj dobrovolného i profesionálního hasičstva. Proto mohu vyslovit za nás za všechny jen to jediné prosté slovo DĚKUJI:

 • jménem ústředních orgánů Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska,
 • jménem generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
 • jménem krajského sdružení dobrovolných hasičů kraje Vysočina i jménem hasičského záchranného sboru tohoto kraje,
 • jménem dobrovolných i profesionálních hasičů okresu Žďár nad Sázavou,
 • jménem aktivů Zasloužilých hasičů všech stupňů organizační struktury našeho sdružení,
 • jménem současného domovského hasičského sboru v Olešné,

A také:

 • jménem ústředního komitétu mezinárodní organizace CTIF,
 • jménem Centra hasičského hnutí v Přibyslavi a Správních orgánů Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR,
 • jménem občanů města Přibyslav, jehož byl čestným občanem,
 • samozřejmě také jménem všech sousedů, známých, přátel.

 

PODĚKOVÁNÍ RODINY

Požádala mě zarmoucená rodina, abych poděkoval vám všem, kteří jste svojí přítomností přišli v tak hojném počtu a v tak mrazivém počasí uctít památku zesnulého, za květinové dary a upřímné projevy soustrasti.

 

Vážený pane doktore Řepiský,

ať váš hrob na tomto skromném hřbitůvku se stane místem zastavení všech těch, kteří vás znali a kteří si vás váží. Čest Vaší památce!

 

 

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město (do 31. 12. 2006 náležela okresu Frýdek-Místek) v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek. Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. Obec je členem svazku obcí Region Slezská brána od roku 1999, a je tak jedním z nejstarších členů svazku.

 

2000
Přibližný počet obyvatel
5,67km2
Katastrální výměra
304 m.n.m
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání