Sobota, 25. 9. 2021
Dnešní úřední hodiny: zavřeno
Rychlý kontakt: 734 442 020

Místní daně a poplatky

Poplatek ze psa:

  1. Za prvního psa 300,- Kč
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v úředních dnech na obecním úřadě a poště Partner. Poplatek je možno uhradit i převodem na účet vedený u KB a.s. 6422781/0100, ve variabilním symbolu je nutné uvést číslo domu a druh poplatku. 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 20 písm. a) a b) této vyhlášky činí 650,- Kč a je tvořena:

  1. z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 31.7. kalendářního roku. 

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v úředních dnech na obecním úřadě a poště Partner. Poplatek je možno uhradit i převodem na účet vedený u KB a.s. 6422781/0100, ve variabilním symbolu je nutné uvést číslo domu, druh poplatku  a zároveň si vyzvednout osobně známku na obecním úřadu nejpozději do 31.3..

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle č.2 odst.1 písm.  která je:

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 

2) Od poplatku se osvobozují:

a) fyzická osoba podle čl. 2 odst.1 této vyhlášky po dobu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody.

b) poplatník s dlouhodobým pobytem mimo místo přihlášení. Pro účely této vyhlášky se rozumí pobyt místo přihlášení delší 6 měsíců v příslušném kalendářním roce.

c) čtvrté a každé další dítě se stejným místem přihlášení  v rodině, do věku 18-ti let dítěte.

 

3) Úleva se poskytuje:

poplatníkovi (studentovi), který je ubytován mimo obec, minimálně 6 měsíců v příslušném kalendářním roce ve výši 325,- Kč.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 a 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

Poplatek platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,  ve kterých  není přihlášena žádná fyzická osoba  a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Při platbě poplatku za TDO, obdrží občané známky na sběrné nádoby, dle doporučeného počtu. Od 1. 4. 2021  budou sváženy jen sběrné nádoby, označené modrou nálepkou na r. 2021, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout osobně známku na obecním úřadu nejpozději do 31.3..Občané si mají možnost přikoupit roční známky na další sběrné nádoby, dle potřeby:

- u jedné osoby, na druhou sběrnou nádobu 2 350,- Kč, za každou další 1 500,- Kč;

- u počtu 2 osob, na druhou sběrnou nádobu 1 700,- Kč, za každou další 1 500,- Kč;

- u počtu 3 osob, na druhou sběrnou nádobu 1 050,- Kč, za každou další 1 500,- Kč;

- u počtu 4 osob, na druhou sběrnou nádobu 400,- Kč, za každou další 1 500,- Kč;

- u počtu 5 osob, na třetí sběrnou nádobu 1 250,- Kč; za každou další 1 500,- Kč;

- u počtu 6 osob, na třetí sběrnou nádobu 600,- Kč; za každou další 1 500,- Kč;

Fyzické osoby, které nemají v obci trvalý pobyt - chataři, stavebníci, si mají možnost zakoupit roční známku ve výši 1 500,- Kč a dostanou sběrnou nádobou.

Sběrné nádoby jsou dodávány zdarma po dohodě s obecním úřadem.

Občanům, bydlícím v ulicích, kde jsou kontejnery 1 100 l (dle obecně závazné vyhlášky), nebudou přidělovány známky.

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město (do 31. 12. 2006 náležela okresu Frýdek-Místek) v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek. Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. Obec je členem svazku obcí Region Slezská brána od roku 1999, a je tak jedním z nejstarších členů svazku.

 

2000
Přibližný počet obyvatel
5,67km2
Katastrální výměra
304 m.n.m
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

Ing. Magda Pustková

731 469 171

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Místostarosta

JUDr. René Vašek

778 762 812

Sekretariát, matrika

Naděžda Bačová

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání